Vodárenská 15, Košice,
1. poschodie v obyt. dome

0905 341 034

zuzana.frankova@1brain.sk

Rodinné konštelácie

Ako spoznať vplyv predchádzajúcich generácií na náš život a na životy našich blízkych, aby sme tým podporili lásku v našich vzťahoch a riešili problémy, ktoré nás trápia.

Exis­tu­je fenomén, ktorý pozná každý z nás: často nerobíme veci, ktoré chceme a pristihneme sa pri tom, že robíme, čo nechceme. A mnohokrát je ťažké nerobiť, čo nechceme a začať robiť to, po čom túžime.

Máme na to rôzne dôvody, ktoré pramenia v skúsenostiach prežitých v našom živote. Vyhýbame sa tým bolesti, strachu a strachu z novej bolesti, ktoré sme v určitých situáciách zažili. Ak chceme pochopiť svoje pocity, myšlienky a konanie, môžeme vyhľadať facilitátora metódy One Brain®.

Prečo sa mi nedarí?

Jedným z dôvodov, prečo v živote nedokážeme robiť to, po čom túžime, alebo sa v našom živote opakujú určité problémy (napr. náchylnosť k nehodám, úrazom, vleklé choroby a zdravotné ťažkosti, sklony k sebadeštrukcii, zložité vzťahové problémy s rodičmi, deťmi, partnermi, rôzne zlyhania, opakovanie osudu na­šich predkov,...) nie je to, čo sme prežili osobne, ale čo urobili alebo prežili ostatní ľudia v našom rodinnom a vzťahovom systéme.

Zákony systému partnerských vzťahov môžeme prirovnať k tornádu, ktoré neviia. Tornádo rozoznáme len podľa jeho účinkov na viditeľný svet. Rodinné konštelácie sú nástrojom, pomocou kto­ré­ho zviditeľníme zvyčajne skryté sily, ktoré pôsobia v ľudských vzťahoch. Konštelačný prístup využívam vo forme 1-viacdenných seminárov, alebo pri individuálnych sedeniach s klientmi - aj vo forme konštelačnej dosky alebo konštelačných papierov.

Pri rozostavení rodinného systému (súčasnej rodiny, alebo rodiny, z ktorej pochádza) si účastník vyberie spomedzi  os­tat­ných účastníkov predstaviteľov za členov svoj­ho rodinného systému, vrátane seba. V miestnosti ich vzájomne rozostaví tak, ako to vnútorne zod­po­ve­dá situácii v jeho rodinnom systéme. Je až neuveriteľné, ako jednotliví predstavitelia začnú mať veľmi podobné pocity a myšlienky, ako skutoční členovia rodiny, resp. fyzické vnemy, ktoré tieto myšlienky a pocity charakterizujú, hoci ich nikdy predtým nevideli. Úvodné rozostavenie odráža základný problém v rodinnom systéme. Je vyjadrením vnútorného obrazu rodiny, ktorý v sebe daný účastník nosí. Ukáže nám tie väzby medzi členmi rodiny, v ktorých neprúdi láska. Častokrát ide o predčasne zomretých členov rodiny, bývalých partnerov, potratené deti, alebo iných členov súčasného či predchádzajúceho rodinného systému, ktorí mali zložitý osud.

Cie­ľom práce s rodinnými systémami je pomôcť človeku pochopiť korene problému a navodiť harmóniu v neharmonických väzbách(t.j. tých, v ktorých neprúdi láska). Aj keď niektoré reakcie nie sú úplne historicky presné, prekvapujúco často poskytujú informácie, ktoré vedú ku konštruktívnemu riešeniu pre zúčastnené osoby. Záverečné rozostavenie, v  ktorom sa všetci účastníci cítia dobre, majú svoje miesto, sú milovaní a uznávaní, je obrazom tohoto riešenia. Metódu je možné využiť aj na nápravu zložitej situácie v nefungujúcej firme, či pri problémoch s predajom vašich produktov na trhu.

Prečo spojenie Konštelácií s Three In One®

Spojením metódy rodinných konštelácií s metódou Three In One Concepts®, získava pôvodným prístup na jemnosti a umožňuje predchádzať veľmi komplikovaným cestám k harmonizácii. Dostávame tak veľmi účinný ale pritom pre všetkých zainteresovaných jemnejší priebeh celého procesu. Autormi tohto spojeného prístupu sú Dr. Arnold Polivka a Eva Polivka, lektori a terapeuti žijúci a pôsobiaci v Rakúsku (www.lebenskunst-polivka.at). Využitie metódy Three In One® umožňuje nie­len skupinovú prácu na rozostavení, ale nám umožňuje využiť pos­tup rodinných konštelácií aj počas individuálneho sedenia s klientom.

Čo potrebujem vedieť?

Dôležité sú informácie o rodine, z ktorej pochádzam, aj o súčasnej rodine-systéme, prípadne rodine, ktorá bola medzi nimi (napr.: 1. manželstvo, 2. manželstvo moje / partnerove):

Kto sa môže zúčastniť?

Účasť na programe rodinných konštelácií - či už si postavíme vlastný systém, alebo ostaneme "iba" účastníkmi - mám ponúka vi­dieť do zákonitostí fungovania vzťahov. Na zá­kla­de miery uvedomenia, ktorá je individuálne vlastná každému z nás, nám tieto vhľady môžu priniesť zmenu našej situácie alebo smerovania, úľavu v ťažkých situáciách, či pochopenie minulosti, ktoré nás oslobodzuje pre spokojnejší život v prítomnosti.  Kto sa môže zúčastniť?

Pri závažných ochoreniach je potrebné konzultovať svoju účasť nie­len s lektorom ale aj ošetrujúcim lekárom.

Účasť na rozostaveniach je potrebné vopred dohodnúť telefonicky.
Termíny nájdete v časti: Aktuality / Kalendár / informácie.design: ruhe.sk  © Z.Franková 2015